Εύκολα και Γρήγορα!

Κάντε την αίτηση σας

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση ή/και σε επισυναπτόμενα σε αυτήν αρχεία αποτελούν εταιρικά ή/και προσωπικά δεδομένα της ZeniΘ ή/και των υπαλλήλων της.  

 

Η χρήση και διαχείριση τους διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιορίζεται στον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

 

Απαγορεύεται ρητά η, με οποιονδήποτε τρόπο, εκούσια ή ακούσια μετάδοση ή/και μεταβίβαση τους σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο εκτός του σκοπού για τον οποίον προορίζονται. 

 

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή/και μεταβίβασή τους σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη άδεια της ZeniΘ (Νόμος 3471/2006).